Klachten

Klachtenregeling

Nursing Rose stelt ten doel dat alle cliënten tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening. Al onze medewerkers doen dan ook hun uiterste best met de grootste zorgvuldigheid te werken en rekening te houden met uw wensen en behoeftes. Desondanks kan het voorkomen dat u opmerkingen heeft of vindt dat de zorgverlening verbeterd zou kunnen worden. Mede door uw opmerkingen of klachten is het mogelijk dat de organisatie haar dienstverlening verbetert en de kwaliteit van de geleverde zorg kan doen toenemen. Indien u niet tevreden bent, hebt u uiteraard recht op een serieuze afhandeling van uw onvrede of klacht. Het is ook mogelijk dat familieleden en partners opmerkingen hebben over de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening. Het reglement en de werkwijze van Nursing Rose voldoet aan de nieuwe wet WKKGZ. (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg)
Indien u ondanks onze inspanningen vindt dat u niet zorgvuldig genoeg bent behandeld, bespreken wij uw onvrede of klacht graag. In dat geval stellen wij het op prijs als u uw klacht met ons wilt bespreken. Een goed gesprek kan immers veel duidelijkheid verschaffen. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, dan kunnen wij ook geen actie ondernemen om uw klacht te verhelpen.

U kan hier ook het klachtenformulier downloaden. Klachtenformulier

Inschakelen ondersteuning

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft, is het te allen tijde mogelijk om contact op te nemen met Nursing Rose.  Wij zullen dan samen met u op zoek gaan naar een oplossing of mogelijke alternatieven aandragen. Nursing Rose kent een intern klachtenreglement, dat wil zeggen: wanneer u een klacht hebt, kunt u dit eerst met uw zorgcoördinator of zorgverlener bespreken. Mocht u geen oplossing voor uw probleem vinden, dan kunt u zich wenden tot onze klachtenfunctionaris. Zij kan u verder behulpzaam zijn met het oplossen van uw klacht.
Indien u niet met ons in overeenstemming komt, kunt u zich wenden tot twee instanties.
1.    Klachtenfunctionaris van Nursing Rose.
Alle binnenkomende klachten worden door de Klachtenfunctionaris behandeld. Deze heeft in eerste instantie als taak naar uw verhaal te luisteren en mee te denken over een oplossing. De Klachtenfunctionaris kan eventueel bemiddelen tussen u en de Directie. Daarnaast kan zij uitleg en informatie verschaffen over het vervolg van de klachtenprocedure.
2.    Informatie- en Klachtencommissie
De klachtencommissie, genaamd Zorgbelang Inclusief, geeft informatie over de rechten en plichten van de cliënt en kan u van advies voorzien.
Zij hebben als doel een bijdrage te leveren aan een inclusievere samenleving in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, maar ook regelmatig in andere delen van het land. Zij streven naar een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt. De wijze waarop zij dit bereiken is door het ondersteunen van inwoners, cliënten, patiënten, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en anderen, gericht op:

               Versterking van zelf- en samenredzaamheid van mensen;
               Versterking van het zelf-organiserend vermogen van mensen;
               Verbetering van (de kwaliteit van) sociale-, zorg- welzijns- en leefbaarheidsvoorzieningen.
www.zorgbelanginclusief.nl
Bij een bepaald aantal gevallen waarin u vanuit de WMO hulp-dienstverlening ontvangt, kunt u uw klacht ook bij uw wijkcoach van het desbetreffende Wijkteam indienen. (https://www.wijkteamsarnhem.nl/)

Beoordeling door de Klachtencommissie

Mocht het uitzonderlijke geval zich voordoen dat uw klacht in samenspraak met Nursing Rose niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een onpartijdige instantie. Nursing Roseis aangesloten bij de Klachtencommissie van Branchevereniging BTN. De Klachtencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak of deze al dan niet gegrond is. De klachtencommissie kan daarbij een aanbeveling doen met betrekking tot de maatregelen die kunnen worden genomen teneinde herhaling te voorkomen. De klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen. Voor een goede beoordeling verzamelt de Klachtencommissie alle informatie die zij nodig acht. Mogelijk wordt u gevraagd om (schriftelijk) een toelichting te geven op uw klacht. In voorkomende gevallen is het zelfs nodig dat zij uw dossier opvragen of andere betrokkenen horen. Hiervoor wordt uiteraard eerst uw toestemming gevraagd. De uitspraak van de Klachtencommissie is niet bindend, maar over het algemeen zal het advies van de Klachtencommissie worden overgenomen. Als u wel een bindende, afdwingbare uitspraak wilt, moet u een andere procedure volgen. Zowel de klachtenfunctionaris als de Klachtencommissie gaan zorgvuldig om met uw privacy. Aan de klachtenprocedure zijn geen kosten verbonden.

Scroll naar top